face
  •   
  •  
Allah sha yabo, mai girma, mai xaukaka
   
Domin kulla alaka da mu