IMANI DA ALLAH
     face
  •   
  •  
Allah Shi ne Mai kyau
   
Domin kulla alaka da mu