face
  •   
  •  
Allah Mai Bayarwa Mai Hanawa
   
Domin kulla alaka da mu