Ka San Allah Da Sunayensa Da Siffofinsa
     face
  •   
  •  
Allah masani qwararre mai ba da labari, mai kewaye da dukkan komai da iliminsa
   
Domin kulla alaka da mu