face
  •   
  •  
Allah Mai godiya Abin godewa
   
Domin kulla alaka da mu