Ka San Allah Da Sunayensa Da Siffofinsa
     face
  •   
  •  
Allah Mai gado ne
   
Domin kulla alaka da mu