Ka San Allah Mahalicci Mai Qirqira
     face
  •   
  •  
Allah shi ne mai gaskatawa mai mamaye dukkan komai
   
Domin kulla alaka da mu