Ka San Allah Mahalicci Mai Qirqira
     face
  •   
  •  
Allah Mai Riqewa Da Shimfixawa
   
Domin kulla alaka da mu