face
  •   
  •  
Allah maxaukaki mafi xaukaka
   
Domin kulla alaka da mu