Ka San Allah Wanda Babu Abin Bautawa Da Gaskiya Sai Shi
     face
  •   
  •  
Allah Mai hikima ne
   
Domin kulla alaka da mu