Falalar : La'ilaha Illal Lahu
     face
  •   
  •  
Allah Mai Mulki, Mamallaki

Icreasefontsize decreasefontsize

Falalar : La’ilaha Illal Lahu”

Manzon Allah (S.A.W) ya ce, “An gina musulunci a bisa abubuwa biyar, shaidawa babu bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad Manzon Allah, da tsaida sallah, da bayar da zakka, da hajji, da azumin watar Ramadan” (Bukhari ne ya rawaito shi)

Kuma Manzon Allah (S.A.W) ya ce, “Mafi alherin abin na faxa ni da Annabawan da suke gabanina, shi ne “Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaxai, ba shi da abokin tarayya, mulki da godiya sun tabbata gare shi, kuma shi mai iko ne akan komai” (Tirmizi ne ya rawaito shi)

Manzon Allah (S.A.W) ya ce, “Haqiqa Annabin Allah Nuhu lokacin da mutuwa ta zo masa, ya cewa xansa, “Ina umartarka da La’ilaha Illal Lahu, domin da a ce sammai bakwai da qasa bakwai za a sanya su a hannun ma’auni xaya, a xora La’ilaha Illal Lahu a xaya hannun, da la’ilaha Illal Lahu ta runjaye shi. Da a ce sammai bakwai da qasa bakwai sun haxe sun zama dunqulallen abu xaya, da la’ilaha Illal lahu da rinjaye su”. (Bukhari ne ya rawaito shi a cikin Al’adabul Mufrad).

   
Domin kulla alaka da mu