Ma'anar kalmar Shahada La'ilaha Illal Lahu
     face
  •   
  •  
Kuma Allah Mabuwayi

Icreasefontsize decreasefontsize

Ma’anar kalmar Shahada “La’ilaha Illal Lahu”

Ita ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah

Ta haxa rukunai guda biyu manya-manya.

Na Farko : Kore bauta ta gaskiya daga wani Allah mai girma da buwaya.

Na Biyu : Tabbatar da bautar gaskiya ga Allah maxaukakin Sarki koma bayan waninsa.. “Shi ne Allah Wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi” (Al-hashar : 22)

Kalmar Shahada (La Ilaha Illal Lahu)

Ita ce tsantsar kalmar tauhidi, kuma ita ce mafi girmar farillar da Allah da ya wajabta ta akan bayinsa, matsayinta a addini kamar matsayin kai ne a jiki.

   
Domin kulla alaka da mu