Ma'arnar kalmar Ilahu
     face
  •   
  •  
Allah mai ji mai gani

Icreasefontsize decreasefontsize

Ma’arnar kalmar “Ilahu”

Dialah Allah yang tiada sesembahan haq kecuali Dia (QS. Al Hasyr: 22)

Kalmar “Ilahu”

Tana nufin abin bautawa, abin yiwa xa’a, wanda ya cancanta a bauta masa.. “Ku bautawa Allah kada ku haxa shi da komai a wajen bauta” (Annisa’i : 36)

   
Domin kulla alaka da mu