Sharuxxan La'ilaha Illal Lahu
     face
  •   
  •  
Allah Mai Mulki, Mamallaki

Icreasefontsize decreasefontsize

Sharuxxan La’ilaha Illal Lahu

Saboda La’ilaha Illal Lahu aka qawata Aljannah, aka rura wuta, aka tsayar da kasuwar kyawawan ayyuka da munana.

1-Sanin Ma’anarta: Shi ne wanda ya faxe ta ya san ma’anar wannan kalma, da abin da ta qunsa na kore bauta ga wanin Allah, da tabbatar da ita ga Allah mai girma da buwaya. Allah Maxaukakin Sarki ya ce, “Ka sani babu abin bautawa da gaskiya sai Allah” (Muhammad : 19)

2-Sakankancewa (Yaqini): Shi ne kada mai faxinta ya yi shakka a cikinka, ko cikin abin da ta qunsa, saboda faxin Allah Maxaukakin Sarki “kaxai muminai sune waxanda suka yi imani da Allah da Manzonsa, sannan ba su yi shakka ba, suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu a kan tafarkin Allah, waxannan su ne masu gaskiya” (Alhujurat : 15)

Kuma Manzon Allah (S.A.W) ya ce, “(Kalmar Shahada) na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Manzon Allah ne. Bawa ba zai gamu da Allah da su ba, ba ya shakka a cikinsu face sai ya shiga Aljannah”. (Muslim ne ya rawaito shi)

3-Karvar abin da kalmar ta hukuntar a cikin zuciya da harshe: Abin da ake nufi da karva shi kishiyar mayarwa da qin yarda da girman kai. Allah mai girma da buwaya ya ce, “Haka muke aikatawa masu laifi. Sun kasance idan an ce da su, babu abin da bautawa da gaskiya suna yin girman kai” (Assaafat : 34 – 35)

Cikakkiyar bauta ita ce bautar da zuciya. Duk abin da ya bautar da zuciya, to zuciyar ta zama baiwarsa.

4-Miqa wuya zuwa ga abin da ta nuna: Wato bawa ya zama yana aiki da abin da Allah ya yi umarni da shi a cikin wannan kalma, yana barin abin da ta hana. Allah mai girma da buwaya ya ce, “Wanda duk ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga Allah yana mai kyautatawa, to ya yi riqo da igiya mai qarfi. Sannan ga Allah ne makomar al’amura suke” (Luqman : 22)

5-Gaskiya: Ma’anarta mai faxar wannan kalma ya faxe ta yana mai gaskiya a cikin zuciyarsa, zuciyarsa da harshensa su dace akan abin. Allah ya ce, “Daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah da ranar qarshe, amma fa ba muminai ne ba. Suna yaudarar Allah da waxanda suka yi imani, amma ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu sai dai ba su sani ba” (Albaqra : 8 – 9)

6-Ikhlasi : Shi ne nufatar Allah mai girma da buwaya wajen faxin wannan kalma. Allah ya ce, “Ba a umarce su ba, sai dai su bautawa Allah suna masu tsantsanta addini gare shi, su tsayar da sallah su ba da zakkah, wannan shi ne addinin hanya miqaqqiya”. (Albayyinah : 5)

7-Son wannan kalma da ma’abotanta, masu aiki da ita, waxanda suka lazimce ta da sharuxxanta, da qin abin da ya warwareta, Allah mai girma da buwaya ya ce, “Daga cikin mutane akwai waxanda suke riqon wasu kishiyoyi koma bayan Allah, suna son su kamar yadda suke son Allah. Waxanda suka yi imani sun fi tsananin son Allah”. (Albaqra : 165)

Duk lokacin da zuciya ta qara son Allah, sai ta qara bauta masa, ta kuma ‘yantu daga waninsa

Wannan shi ne ma’anar “La’ilaha Illal lahu” kuma waxannan su ne sharuxxanta, waxanda da su ne take zama sababin tsira a wajen Allah. An cewa Alhasanul Basariy : wasu mutane suna cewa, wanda ya ce La’ilaha Illal Lahu, sai shiga Aljannah, zai Alhasan ya ce, “Wanda ya ce la’ilaha illal Lahu, ya bayar da haqqinta da farillarta to zai shiga Aljannah.

Kalmar La’ilaha illal Lahu ba ta amfanar mai faxarta sai ya zama mai aiki da ita, wanda ya zo da sharuxxanta. Amma duk wanda ya faxeta kuma ya bar aiki da abin da ta nuna, to faxinta ba zai amfane shi ba, har sai ya haxa magana da aiki.

   
Domin kulla alaka da mu