face
  •   
  •  
Allah Mai Rahama Mai Jinqai
   
Domin kulla alaka da mu