Tasirin Shaidawa Babu Abin Bautawa Da Gaskiya Sai Allah A Kan Bawa Mai Tauhidi
     face
  •   
  •  
Allah Tsarkakakke ne
   
Domin kulla alaka da mu