Matsayin Ikhlasi
     face
  •   
  •  
Allah Haske ne

Icreasefontsize decreasefontsize

Matsayin Ikhlasi

Ikhlasi yana da matsayi babba a addini, wanda babu abin da ya kai shi matsayi, ba a karvar aiki sai da tsarkake niyya, Allah Maxaukakin Sarki ya tunatar da mu Ikhlasi a wurare da dama a cikin Alqurni mai girma, daga ciki akwai faxin Allah Maxaukakin Sarki “Ba a umarce su sai dai su bautawa Allah suna masu tsarkake addini gare shi” (Albayyinah : 5)

Kuma Allah mai girma da buwaya ya ce, “Ka ce haqiqa sallata da yankana da rayuwata da mutuwata na Allah ne Ubangijin talikai. Ba shi da abokin tarayya, da wannan aka umarce ni, nine farkon musulmi” (Al’an’am : 162 – 163)

Allah mai girma da buwaya ya ce, “Wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabeku wanene a cikinku ya fi kyan aiki” (Al-mulk : 2)

Kuma Ya sake cewa : “Haqiqa mun saukar maka da littafi da gaskiya, ka bautawa Allah kana mai tsarkake masa addini, ku saurara addini. Tsarkakakken addini na Allah ne” (Azzumar : 2 – 3)

Kuma Ya ce, “Wanda yake fatan gamuwa da Ubangjinsa to ya yi aiki na qwarai kada ya haxa wani da Ubangijinsa a wajen bauta” (Alkahfi : 110)

   
Domin kulla alaka da mu