face
  •   
  •  
Allah Mai hukunci mai buxewa
   
Domin kulla alaka da mu