Ubangijina Allah
     face
  •   
  •  
Allah Rayayye Tsayayye
   
Domin kulla alaka da mu