Ubangijina Allah
     face
  •   
  •  
Allah Shi ne mai isa
   
Domin kulla alaka da mu